Текуща поддръжка и ремонт на пътните съоръжения на територията на Столична община – район Люлин

Обект: Текуща поддръжка и ремонт на пътните съоръжения на територията на Столична община – район Люлин
Възложител: Район Люлин – Столична община
Изпълнител: „Нивел строй“ ЕООД
Ръководител проект: инж. Слави Атанасов
Технически ръководител: Инж. Марияна Добрева

Начало на обекта: 18.05.2021г.
Дейностите изпълнявани по договора включват :

– Текущ ремонт и поддръжка на уличната мрежа, вкл. тротоари и пътни съоръжения
– Ремонт и реконструкция на пешеходни алеи
– Ремонт и реконструкция на паркинги
– Облагородяване на кални точки
– Направа на площадки и монтиране на спирконавеси