Поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община – III зона, включваща райони Люлин, Връбница, Възраждане и Илинден

Възложител: Столична община
Изпълнител: „София Зона 3“ ДЗЗД
„Нивел строй“ ЕООД – Изпълнява СМР
Ръководител проект: инж. Слави Атанасов
Технически ръководител: Инж. Марияна Добрева, инж. Красимир Костов, Венцислав Станков
Срок: ​48 месеца
Дейностите изпълнявани по договора включват :
– Затваряне на пукнатини по повърхността на пътната настилка
– Възстановяване на носещата способност на пътната основа чрез студено рециклиране
– Полагане на нов износващ пласт по пътната настилка
– Пренастилане на тротоарни настилки с унипаваж, асфалтобетон или други настилки, одобрени от Възложителя
– Направа и възстановяване на повдигнати пешеходни пътеки и изкуствени неравности за намаляване скоростта на движение на МПС
– Възстановяване на износващия пласт на пътната настилка, чрез горещо рециклиране
– Почистване и възстановяване на отделни повреди по пътното платно и тротоарните настилки
– Ремонт на отделни разрушения по пътното платно – дупки, пукнатини, пропадания, обрушени ръбове и др.
– Отстраняване на отделни деформации – вълни, коловози и други неравности
– Ракордиране и възстановяване на разрушени отводнителни съоръжения – улични оттоци, ревизионни шахти, отводнителни тела при повдигнати пешеходни пътеки и канавки
– Подравняване, профилиране, почистване и оформяне на банкети
– Други дейности по текущ ремонт и превантивно поддържане на пътното платно, тротоарните настилки и съоръженията към тях
Част от улиците и булевардите, по които се движи масов градски транспорт или са обект на по-голям пътникопоток, се поддържат абонаментно на база показатели на изпълнение в зависимост от предварително определено ниво на поддържане.
Останалата част от уличната мрежа, тротоарите и съоръженията, се ремонтират по преценка на Възложителя, след конкретно възлагане.