Вътрешна газопроводна инсталация и сграда за газозарядна станция

На 20.12.2022 г. с Разрешение за ползване бе въведен в експлоатация Строеж: „Вътрешна газопроводна инсталация и сграда за газозарядна станция“ с Местонахождение: УПИ ХХХV -83, кв.156, по плана на гр. Перник, кв. Изток – Промишлена зона „Стомана”, ПИ с идентификатор 55871.513.6453. Строителните дейности по Договор № BG16RFOP001-1.018-0004-C01-S-12 от 16.07.2020 г., между Възложителят „Градски транспорт-Перник“ ЕООД и Изпълнителя „Нивел строй“ ЕООД са изпълнени в съответствие с одобрените проекти и строителни книжа, като са спазени всички нормативни изисквания.
Този строеж е изпълнен в рамките на проект BG16RFOP001-1.018-0004 „Интегриран градски транспорт на град Перник“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.