Настоящи проекти

You Are Currently Here:Начало > Проекти > Настоящи проекти
2023-05-04T09:51:51+03:00

Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Инсталация за

2022-12-17T14:24:58+02:00

Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в Бараково

2022-12-17T14:52:28+02:00

УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕН УЧАСТЪК НА ПЪТ SFO 1471 /III-308/ КАЛУГЕРОВО

2022-06-24T07:26:09+03:00

Ремонт рехабилитация на участъци от общинска пътна мрежа територията на

2022-06-13T13:54:57+03:00

Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Компостираща инсталация

2022-06-09T11:10:10+03:00

Текуща поддръжка и ремонт на пътните съоръжения на територията на

2022-06-04T14:31:24+03:00

Републикански път I-6 от км 37+500 до км 42+480

2022-06-04T14:32:09+03:00

Републикански път I-6 от км 13+570 до км 16+570

2022-05-31T21:03:37+03:00

Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни

2022-05-12T20:04:31+03:00

Основен и текущ ремонт, реконструкция и свързаното с тях благоустрояване

Go to Top