Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр.Сливен

Първият мащабен проект в сектор води , подписан с „Водоснабдяване и канализация Сливен“ ООД е за: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ за Обект „Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“,
Изпълнението е възложено на ДЗЗД „АКВА ИНЖЕНЕРИНГ СЛИВЕН 2020“ с водещ партньор „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД и „ГЕОРЕСУРС“ ЕООД
Проектирането и авторският надзор е възложено на екипа на „БИ ЕНД ДЖЕЙ ГРУП” ЕООД