Договор за: „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр. Видин“

През първата половина на Ноември 2022 г. „Нивел Строй“ ЕООД, в качеството си на Изпълнител, подписа с „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД (Възложител), Договор за изпълнение на Инженеринг – проектиране строителство и упражняване на авторски надзор за обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр. Видин“, съгласно договорните условия на ФИДИК – Жълта книга.

Проекта е част от инвестиционния проект на „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД – „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособена територия обслужвана от „ВиК-Видин“ ЕООД гр. Видин“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от ЕС чрез Европейски структурни и инвестиционни фондове“.

Предстои стартиране изпълнението на договора, след получаване на уведомително писмо за започване на работа от Възложителя, съгласно
договорните условия на ФИДИК. Срок на изпълнение на възложението: 365 календарни дни.