Първа копка на депо за отпадъци в Община Бобошево

На 04.08.2022 година с „Първа копка“ дадохме старт на строителните дейности по изпълнението на проекта „Техническа рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в местност „Къро“ на община Бобошево“
Проекта ще изпълним съвместно с „ГЕОРЕСУРС“ ЕООД.
Проекта се финансира по Административен договор № Д-34-10/15.03.2021г. за предоставяне на безвъзмездна помощ по оперативна програма „Околна среда 201-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
Основна цел на проекта е постигане на:
– Намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда- почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води.
– Елиминиране на рисковете, произтичащи от движението и разпространението на замърсяванията.
– Намаляване на рисковете за човешкото здраве.
Специфичната цел на проекта е извършване на техническа рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци, разположено в местността „Къро“, с. Слатино, община Бобошево.
В рамките на договора ще изпълним полагане на рекултивиращ слой в обхвата на тялото на отпадъците на терен от 5584 кв.м. и изградим система за мониторинг.