За нас

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД е дружество, специализирано в строителството на пътна инфраструктура, изграждане на водопроводни и канализационни мрежи, газификация, строителство и ремонт на сгради и съоръжения, зимно поддържане на пътната мрежа.

За нас

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД е дружество, специализирано в строителството на пътна инфраструктура, изграждане на водопроводни и канализационни мрежи, газификация, строителство и ремонт на сгради и съоръжения, зимно поддържане на пътната мрежа.

0
КЛИЕНТА
0
ПРОЕКТА
0
НАГРАДИ
0
ГОДИНИ ОПИТ

Строителна фирма “НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД – е дружество, специализирано в строителството на пътна инфраструктура, изграждане на водопроводни и канализационни мрежи, газификация, строителство и ремонт на сгради и съоръжения, зимно поддържане на пътната мрежа. Разполага с необходимата пътностроителна механизация и оборудване, както и с квалифицирани технически кадри и опитна работна ръка.
Фирмата успешно е разработила и внедрила системата за управление на качеството в областта на строежи от високо строителство, прилежащата му инфраструктура, строително-монтажни работи по изграждане и реконструкция на обекти от пътната инфраструктура и уличната мрежа, както и транспортна дейност. Чрез интегрираната система за управление, дружеството се стреми да постигне максимално удовлетворяване на изискванията на клиентите и непрекъснато подобряване качеството на строителните дейности при стриктно спазване на законовите разпоредби на Република България по отношение на дейността на организацията за предотвратяване вредните въздействия върху околната среда и постигане на здравословни и безопасни условия на труд.

Дружеството е вписано и е член на Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България с най-висока категория по всичките групи строежи, включително за изпълнение на строежи в областта на реставрацията и консервацията на обекти – паметници на културата.

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД разполага със собствена високоспециализирана техника за ремонт на пътищата, както и необходимите машини за зимното им поддържане – снегопочистване и опесъчаване. Има сериозен опит в проектирането и изпълнението на противосвлачищни мероприятия и укрепителни съоръжения. Притежава технически и човешки ресурси за извършване на аварийно възстановителни дейности в райони, засегнати от стихийни бедствия. Екипа на дружеството е обучен за извършване на строително-монтажни дейности при утежнени условия на труд в следствие на природни бедствия.

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД се стреми да поддържа конкурентноспособността си, развитието и просперитетът, които зависят изключително от запазване на съществуващите и завоюването на нови позиции на пазара. Тази задача се осъществява с непрекъснато усъвършенстване и професионализъм на нашата работа, в резултат на което предлагаме услуги отговарящи на съвременните динамични изисквания.

Сертификати

Всички документи