Услуги

Услуги, предлагани от строителна фирма "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД е дружество, специализирано в строителството на пътна инфраструктура, изграждане на водопроводни и канализационни мрежи, газификация, строителство и ремонт на сгради и съоръжения, зимно поддържане на пътната мрежа.

Разполага с необходимата пътностроителна механизация и оборудване, както и с квалифицирани технически кадри и опитна работна ръка.

Транспортна инфраструктура

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД е дружество, специализирано в изграждането и реконструкцията на обекти от пътната инфраструктура и уличната мрежа, както и в извършването на зимно поддържане. Разполага със собствена…

Укрепителни съоръжения

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД има сериозен опит в проектирането и изпълнението на противосвлачищни мероприятия и укрепителни съоръжения, изграждането на подпорни стени, извършване на дейности по обезопасяване срещу…

Организация на движението

Дружеството разполага с ресурси за изграждане и поддръжка на система за организация на движението, на вертикална сигнализация и на хоризонтална маркировка.

Водно строителство

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД има сериозен опит в реализирането на проекти свързани с рехабилитация, реконструкция и строителство на нови водопреносни и канализационни мрежи и съоръжения, водохващания, резервоари…

Околна среда

Дружеството притежава сертификат БДС EN ISO 14001 : 2005 и успешно е разработило и внедрило системата за управление по отношение на околната среда. Внедряването на система за управление на околната среда…

Проучване и консултиране

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД съвместно с доказани партньори може да осигури завършен цикъл на реализацията на Вашите проекти. Така ние ще подкрепим и защитим Вашите интереси в целия процес на подготовка, разработване,…