Реконструкция на улична мрежа, тротоари, междублокови пространства в Дупница

Изпълнение на СМР дейности по проект „Ж.К. "Бистрица", Дупница

Оперативна програма Региони в растеж, приоритетна ос Устойчиво и интегрирано градско развитие, процедура Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020г. – гр. Дупница.    

ОБЕКТ:  „Ж.К. Бистрица“, 2014-2020г. Дупница.

ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: Изпълнение  на строително-монтажни работи по проект „Ж.К. "Бистрица" - реконструкция на уличната мрежа, тротоарите, междублоковите пространства, съоръжения за игра на деца, съоръжения за младежи.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Ж.К. Бистрица.

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2014-2020г.