Укрепяване на Свлачище SFO43.65869-01, гр. Своге, кв. Старо село: Изпълнение на геозащитни строежи и мероприятия и изграждане на КИС за етап II“ -Протокол 2 от 30.07.2021г

Възложител: Община Своге
Изпълнител: „Нивел строй“ЕООД
Техническият проект за укрепване на свлачище с номер SFO43.65869-01 e съставен на базата на реализираните много подробни инженерно геоложки и хидрогеоложки проучвания. Изследваната територия на свлачищните процеси обхваща зоната на кв. Старо село“ в западната част на гр. Своге, Територията обхваната от активни геодинамични процеси е много голяма и достига до 240дка.

За анализа и избора на укрепителна конструкция е установено, че стабилизирането на най-долното стъпало ще доведе до цялостна стабилизация на терена.
При избора на вида на укрепителните конструкции са взети под внимание, че най-подходящи за стабилизиране на свлачищните процеси, са анкерните конструкции, които могат да бъдат изградени в различни участъци. Предвид големината на свлачищната сила е избрано да бъдат изградени анкерни конструкции на 3 нива. Избора на анкери и местоположението им е съобразено със статическите изчисления и застрояването в кв. „Старо село“.
Укрепването ще се изпълни с IBO анкерите Т76. Те могат да поемат активните сили, като конструктивно е взето решение да се разположат шахматно в два реда, като по този начин всеки анкер ще осигури необходимата задържаща сила .

За осигуряване на цялостния стабилитет е избрано да се изградят линейни укрепителни зони на три нива в долната част (пета) на свлачищната зона . Анкерите се нареждат в един ред, линия №4. Тъй като кварталът е заселен и има множество частни дворове и къщи, които не позволяват нареждането на анкерите в правилни редове, са направени отделни клонове с различни начини на изпълнение на опорните плочи и анкерите.
Промивната и крепяща течност циментова смес е с отношение на водата към цимента В/Ц = 0.7 ÷ 1.0 (напр.: 70 литра вода на 4 торби цимент по 25 kg).
Анкерите ще бъдат обединени в стоманобетонни ивици.
Предвид големината и сложността на свлачищния процес е подходено да бъде изпълнен мониторинг, който да следи за състоянието на изпълнените укрепителни конструкции:
Мониторинг ще се изпълнява по три начина: чрез измерване на силите в анкерите, чрез вграждане на инклинометри на определени места в свлачищния участък и чрез измерване на преместванията на точки в областта на свлачищния участък.
За измерване на силите в анкерите се предвижда монтирането на 1 динамометър на място, което ще се посочи на място в зависимост от възможностите за изпълнение и наблюдение.
Инклинометричния сондаж трябва да е минимум 1 на брой е ще се определи на място с оглед на съществуващото застрояване, достъп до измервания и собственост на земята.
Геодезични измервания за определяне на премествания на точки от терена. При тези измервания се използват съществуващите репери и измерванията трябва да се изпълняват по досегашната методика и периоди.