Project Description

Укрепителни съоръжения

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД има сериозен опит в проектирането и изпълнението на противосвлачищни мероприятия и укрепителни съоръжения, изграждането на подпорни стени, извършване на дейности по обезопасяване срещу падащи камъни и др.