УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕН УЧАСТЪК НА ПЪТ SFO 1471 /III-308/ КАЛУГЕРОВО – ВИДРАРЕ – ДЖУРОВО – /I-3/ ОТ КМ 8+210 ДО 8+360, С. МАНАСЕЛСКА РЕКА, ОБЩИНА ПРАВЕЦ

СТРОЕЖ: „УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕН УЧАСТЪК НА ПЪТ SFO 1471 /III-308/ КАЛУГЕРОВО – ВИДРАРЕ – ДЖУРОВО – /I-3/ ОТ КМ 8+210 ДО 8+360, С. МАНАСЕЛСКА РЕКА, ОБЩИНА ПРАВЕЦ“
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПРАВЕЦ
СТРОИТЕЛ: ДЗЗД „ЕРСТ НИВЕЛ ПРАВЕЦ“, гр. София
ДАТА НА ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА: 23.06.2022г
СРОК :180 КАЛЕНДАРНИ ДНИ

Изпълнението на укрепването се налага поради активизирали се свлачища на път SFO 1471 /Ш-308/ Калугерово – Видраре – Джурово – /I-3/ от км 8+210 до км 8+360, с. Манаселска река, община Правец.
Целта е се да гарантира сигурността на пътя. Основна причина за деформационните процеси е преовлажняване на пътната основа и масива от проникване на повърхностни води. Скатовите води преминават над пътното платно и преовлажняват откоса под пътя. Обектът попада в район от VIII-а степен на сеизмичност с коефициент на сеизмичност Кс=0,15.

Основните видове работи , които ще се изпълнят, са следните:

Изграждане на укрепителни конструкции за свлачищата на км 8+210 и км 8+360

– Анкерирана долна опорна стена и два реда пилоти за свлачищата на км 8+210 и км 8+360

– Дренажна траншея при долна опорна стена

– Анкерирана горна опорна стена за свлачищата на км 8+210 и км 8+360

– Дренажна траншея при горна опорна стена

-Изграждане на тръбни водостоци и регули

– Възстановяване на пътната настилка