Строително – монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец

„Избор на Изпълнител на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет. Костенец – участък от км 0+000 до км 9+000“ със следните подобекти:
– подобект 1: „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет. Костенец – участък от км. 0+000 до км. 9+000 – настилки“;
– подобект 2: „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет. Костенец – участък от км. 0+000 до км. 9+000 – широколентов интернет“;
– подобект 3: „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет. Костенец – участък от км 0+000 до км 9+000 – тротоари“.