Строително-монтажни работи за рекултивация на Депо за твърди битови отпадъци, община Брезник

За изпълнението на проекта се предвижда техническа рекултивация на терен определен за депо е с площ 21,926 дка (21926кв.м.).
Вертикална планировка -предвижда извършване на основната дейност по събиране, предепониране на място и оформяне на сметищното тяло. Биологична рекултивация на площ от 16,35дка .
Срок за изпълнение на техническата рекултивация -390 календарни дни; На биологичната рекултивация – 36 месеца.