Рехабилитация на улична мрежа на село Якимово

Договора включва изпълнение на конкретни видове строителни дейности
„БЛАГОУСТРОЯВАНЕ (РЕХАБИЛИТАЦИЯ) НА УЛИЧНА МРЕЖА НА С. ЯКИМОВО-ПЪТ ОТ MON1130 OТ ОТ22 ДО ОТ312 И ОТ ОТ12 ДО ОТ56, ОБЩ. ЯКИМОВО”

Финансирането на проекта е осигурено въз основа на договор No 12/07/2/0/00021 от 08.11.2017г., за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Договора сключен с Възложителя Община Якимово и изпълнител „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД включва изпълнение на конкретни видове строителни дейности: Подземни комуникации;Участък около площада на село Якимово; Реконструкция на тротоари в село Якимово; Рехабилитация на общински път от MON1130 oт ОТ22 до ОТ312 и от ОТ12 до ОТ56, разделени в два подобекта:

Подобект 1: „Благоустрояване (Рехабилитация) на улична мрежа на с. Якимово- път от MON1130 от ОТ 22 до ОТ 312 и от ОТ 12 до ОТ 58 , община Якимово- основно трасе.
Подобект 2:„Благоустрояване (Рехабилитация) на улична мрежа на с. Якимово- път от MON1130 от ОТ 22 до ОТ 312 и от ОТ 12 до ОТ 58, община Якимово- тротоари;
Подобект 3:„Благоустрояване (Рехабилитация) на улична мрежа на с. Якимово- път от MON1130 от ОТ 22 до ОТ 312 и от ОТ 12 до ОТ 58.
Срок за изпълнение: 240 календарни дни.