Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Рехабилитация на път IV-10328 (VRC1143) Роман – Струпец – Граница с община Мездра“ от км 0+000 до км 6+596,55 и от км 7+004,6 до км 8+200“ и „Ремонт и изграждане на подземна инфраструктура на път VRC2144: /III-103, Роман – Златна Панега/ – Стояновци – граница общини (Роман-Луковит) – Беленци /III-3008

Възложител – Община Роман
Проекта е за извършване на цялостен ремонт по настилката и принадлежностите на пътя като за целта ще бъдат положени нови асфалтови пластове от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см и изравнителен пласт биндер с мин. Дебелина 4 см., както и направата на локални ремонти за подобряване пътната конструкция в участъците, където пътната конструкция е видимо дефектирала и не изпълнява функционалното си предназначение. Предвижда се направата на нови банкети, както и подмяната на старата предпазна ограда с нова и участъци с изцяло нова еластична ограда. Проекта предвижда подобряване отводняването на пътното платно, като за целта ще бъдат заложени подходящи напречни и надлъжни наклони, в съответствие с теренните дадености, предвижда се направа на окоп по цялата дължина на разглеждания участък, ще бъдат почистени наличните по трасето водостоци, а на местата където е необходимо и ще бъдат предвидени за изграждане нови съоръжения.
Проекта цели да доведе до повишаване транспортно-експлоатационните качества на пътната настилка:
Подобряване съществуващия габарит на пътя;
Подобряване принадлежностите на пътното платно в съответствие с действащите Норми за проектиране на пътища;
Подобряване комфорта на пътуване.