Рехабилитация и реконструкция на съществуващи общински пътища, и съоръженията и принадлежностите към тях в община Симитли

Обект: „Рехабилитация и реконструкция на съществуващи общински пътища, и
съоръженията и принадлежностите към тях в община Симитли“
Подобект 1: Общински път BGL 1291 /BLG 1071
Симитли-Черниче/Черниче-Крупник-Полена-Сушица от км 0+000 до км 3+230
Подобект 2: Общински път BLG1071 /I-1 Благоевград – Симитли/ – Граница
общ. (Благоевград-Симитли ) – Симитли – Черниче – /I – 1/ от км.12+530
до км.17+503 и от км.18+423 до км.19+003
Възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ
Изпълнител: ДЗЗД „ГЕО – НИВЕЛ СТРОЙ ИНФРАСТРУКТУРА“
„Нивел строй“ ЕООД – 75 % – изпълнява СМР
Срок: 226 календарни дни
Технически ръководител: инж. Йордан Генадиев
Акт обр.16 от 02.11.2021 г. за „Рехабилитация и реконструкция на
общински път BGL 1291 /BLG 1071
Симитли-Черниче/Черниче-Крупник-Полена-Сушица от км 0+000 до км 3+230“
Акт обр.16 от 19.10.2021 г. за „Рехабилитация и реконструкция на
общински път BLG1071 /I-1 Благоевград – Симитли/ – Граница общ.
(Благоевград-Симитли ) – Симитли – Черниче – /I – 1/ от км.12+530 до
км.17+503 и от км.18+423 до км.19+003“
Фаза на изпълнение в момента: ПРИКЛЮЧИЛ