Републикански път I-6 от км 37+500 до км 42+480

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД като водещ партньор в ДЗЗД „НИВЕЛ ПП “ изпълни по договор : “Поддържане /превантивно, текущо, зимно и рв работи при аварийно ситуации/ на републикански пътища на Югозападен район, стопанисвани от АПИ – ОПУ Кюстендил” превантивен ремонт на участък „Цървеняно-Граница ОПУ Перник” от км 37+500 до км 42+480 на републикански път I-6 „Граница РС Македония – Гърляно – о. п. Кюстендил – Радомир” на територията на ОПУ- Кюстендил.

Републикански път I-6 е от национално значение, той е част от Трансевропейски транспортен коридор № 8 /Път 1-6 /Е-871/ в участък „Граница Македония – Гърляно – о.п. Кюстендил – Радомир – Перник – ок.п. София“ и Път 1-9 /Е-87/

Ремонтираният участък е с дължина 5,00 км. Съществуващите габарити в участъка на открит път са променливи като пътната настилка варира от 7.00 до 10.00 м включително уширението в хоризонталните криви и риголите. Банкетите в участъците са с прилежащ облицован окоп са с ширина 0.90 – 1.0 м, останалите около 1.50 м.

Износващ пласт е подменен с асфалтобетон тип В1 с набити фракции с дебелина 4 см с полимермодифициран битум категория ПмБ 45/80-65;

Изравнителния пласт е изпълнен от асфалтова смес за долен пласт на покритието с минимална дебелина 4 см и с полимермодифициран битум категория ПмБ 25/55-55;

Изпълнена са предварителни ремонти за подготовка на повърхността преди полагане на асфалтовите пластове, които включват ремонт на следните повреди с по- голяма площ: мрежовидни пукнатини, дупки, единични пукнатини, напречни вълни, пукнатини до ръба, коловози и слягане).Положена е армомрежа за редуциране образуването на пукнатини в новата асфалтова настилка