Ремонт рехабилитация на участъци от общинска пътна мрежа територията на община Челопеч

ОБЕКТ : „ Ремонт и рехабилитация на участък от общинска / четвъртокласна пътна мрежа и местни пътища на територията на  община Челопеч по две обособени позиции“
ВЪЗЛОЖИТЕЛ : Община Челопеч
 
“НИВЕЛ СТРОЙ ”ЕООД  подписа два договора с Община Челопеч за ремонта  и рехабилитацията на  пътища от общинската пътна мрежа.
Проекта се реализира поради необходимостта да се ремонтира пътя  от с. Челопеч за парк  „Корминеш“ и фестивален комплекс на открито – „Вълча пътека“   с прилежащите към него пътни връзки.
 
Обхватът на  първата  обособена позиция включва  ремонт и подновяване на участъци от пътна настилка на общински път свързващ границите на общините Челопеч и Чавдар /SFO1300/ – Челопеч – м. Корминеш – Граница общ. (Челопеч – Чавдар) – /SFO1660/ с обща дължина 1582 м.
Обхватът на втора  обособена позиция  е   ремонт и рехабилитация на участък от общинска / четвъртокласна пътна мрежа и местни пътища на територията на община Челопеч по обособена позиция №2: Ремонт и рехабилитация на местни пътища с идентификатор 80323.78.59 и идентификатор 80323.96.22 по КККР на с. Челопеч с обща дължина 310м. и асфалтови кърпежи в урбанизираната територия на с. Челопеч.
 
Широчината на платното за движение е около 6,50м., предвижда се полагане на бордюри и направа на водостоци. 
Основните видове  строително – монтажни работи предвидени за изпълнение са: 
– Машинно фрезоване на асфалтова настилка
– Изкопаване на пътната конструкция
– Профилиране и уплътняване на разбухнатия пласт
– Полагане и уплътняване на несортиран трошен камък
– Полагане на първи битумен разлив в участъците на трошен камък
– Полагане на порест асфалтобетон за основен пласт E=800MPa h=10см. (в уплътнено състояние), положен на два пласта.
– Полагане на втори битумен разлив.