Project Description

Ремонт и възстановяване на язовирна стена Паничарево, имот №83082.31.94 (000078), с.Шатрово, общ.Бобов дол и съоръженията към нея

Язовир ПАНИЧАРЕВО се намира в ПИ № 83082.31.94 (000078) с обща площ 46193 m² в землището на с. ШАТРОВО, общ. БОБОВ ДОЛ . Построен е през 1960-1970г.

Проекта е изготвен въз основа на:
Доклад с резултатите от обследването и анализа на техническото състояние на язовирна стена „ПАНИЧАРЕВО“ и съоръженията към нея и мерките залегнали в него-2019г.
Геодезическо заснемане на язовирната стена и съоръженията към нея приложено в част „ГЕОДЕЗИЯ И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА.
Геоложко и хидрогеоложко проучване приложено в част „ГЕОЛОГИЯ“
Хидроложки данни за водоизточника и извършено хидравлично оразмеряване на съоръженията, приложени в част „ХИДРОЛОГИЯ И ХИДРАВЛИКА“
Основна задача на проекта е изпълнение на мерките за привеждане на язовирната стена съгласно с констатациите в „ОБСЛЕДВАНЕТО И АНАЛИЗА НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЯЗОВИРНА СТЕНА „ДО СЕЛО“ И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ, Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата

Цел на проекта – ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕЛИВНИК, БЪРЗОТОК, ЕНЕРГОГАСИТЕЛ
В началото на проекта конструкцията на преливника не отговаряше на техническите изисквания, а бързотока и енергогасителя бяха разрушени. Така съществуващите съоръжения не отговаряха на изискванията за пропускна способност, устойчивост и безаварийна работа.
Въз основа на хидравлични и статически оразмерявания, в настоящия проект е направено изграждане на стоманобетонен преливник с бързоток и енергогасител за отвеждане на високите води във водоприемника, който да отговаря на изискванията на действаща нормативна база.