Ремонтно-възстановителни работи на улица ‘Батенберг“- гр. Радомир

Ремонтно-възстановителни работи по благоустрояване на централна градска част на улица ‘Батенберг“- гр. Радомир
Възложител – Община Радомир

Предмет на поръчката – Предмет на поръчката е ремонт на тротоарна настилка по улица „Батенберг“ – северната част – около 200 м.

Предвижда се основен ремонт на съществуващата тротоарна настилка – изкоп с извозване, полагане на нови градински бордюри, подравняване и полагане на нова тротоарна настилка с бетонови тротоарни плочи 40/40/5 см. и полагане на асфалтобетон към подходите.