Реконструкция на общински път в Община Ситово

Изграждане на път, който ще свързва четири села.
Обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път ПЪТ SLS1111 /II-21, Коларово-Силистра / Нова Попина-Искра-Ситово /III-216/ от км 0+000 до 9+800 в Община Ситово”

Финансирането на обекта е със средства по Оперативна програма за развитие на селските райони 2014-2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: „ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Възложител: Община Ситово

С изпълнението на проекта ще бъде изграден път, който ще свърже четири села в силистренската община Ситово. Ремонтираната и обновена пътна отсечка от 9,8 км. ще преминава през селата Коларово, Нова Попина, Искра и Ситово. Ще се изгради тръбоканална мрежа за широколентов интернет. Новото шосе ще направи придвижването в добруджанската община по-бързо и сигурно.

Срок за изпълнение на проекта: 240 дни.