Project Description

Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман

Възложител: Община Ихтиман
Строител: „Нивел строй“ ЕООД

Участъци за изпълнение:
1. Улица „Самуил“, в регулационните граници на гр. Ихтиман
2. Част от улица „Архимандрит Григорий Ихтимански“, в
регулационните граници на гр. Ихтиман
3. Част от улица „Кирил и Методий“, в регулационните граници на гр.Ихтиман
Обща дължина 2км.
За реализиране на проекта се предвиждат следните строително-
монтажни работи:
Почистване от строителни материали в тротоарните пространства;
Демонтаж на стари и негодни бетонови бордюри, тротоарни плочи; изработване на изкопи
за оформяне на тротоарните пространства; Предварителен ремонт и
фрезоване на уличните платна по проектна нивелета; Насипване и
уплътняване до 95% на трошен камък за тротоари; Полагане на бетонови
бордюри 50/35/18 на бетонова основа, оформяне на кръстовищата до
уличната регулация – включванията на прилежащите улици, както и
изграждане на понижени бордюри за включване към всяко УПИ и на
края на всички тротоари; Изграждане на улично кръстовище; Фрезоване;
Полагане на изравнителен пласт от неплътен асфалтобетон, полагане на
4 см. неплътен асфалтобетон, 4 см плътен асфалтобетон и 20 см уплътнен
трошен камък, и 3 см. плътен асфалтобетон, за тротоарните
пространства; Почистване и подравняване на оставащата площ между
тротоарите и уличната регулация на имотите (на някои места)с цел
озеленяване.