Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища VID 1120 /II-14-Цар Петрово/ и VID 1121 /III – 141 – Полетковци – Старопатица/, Община Кула, област Видин“, по две обособени позиции

Подобект 1 Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път VID 1120 /II-14 „Видин-Кула“/ – Цар Петрово -Тополовец от км. 0+000 до км. 6+392“

Възложител – Община Кула
Обекта се намира в северозападна България – Община Кула, Област Видин. Началото е на кръстовище с републикански път II-14 /Видин-Кула/ при км 21+524, края на участъка е края на населеното място – с. Цар Петрово. Дължината на проектния участък е 6,392 км.
Основните цели на разработката при стриктно спазване изискванията Нормите за проектиране на пътища и максимално придържане към съществуващия път са следните:
Възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества на пътя
Постигане на технически елементи отговарящи на нормативите за съответната проектна скорост
Гарантиране на носимоспособността на настилката;
Гарантиране на равността на настилката
Гарантиране на доброто отводняване
Безопасност при организация на движението.

Подобект 2: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път VID 1121, III–141 /Кула – Грамада/ – Полетковци – Старопатица, находящ се в Община Кула, област Видин“

Възложител – Община Кула
Началото на проектният участък е кръстовището на път /III-141, КУЛА –ГРАМАДА/ при км. 0+000,00, а края е на км. 10+755 в края на с. Старопатица. Трасето за рехабилитация минава през две населени места след разклона от третокласния път от републиканската пътна мрежа. Първото село е Полетковци на км 2+800 по растящия километраж , а второто е Старопатица на км. 9+650.
Основните цели на разработката при стриктно спазване изискванията Нормите за проектиране на пътища и максимално придържане към съществуващия път са следните:
Възстановяване на съществуващата пътна настилка
Възстановяване на банкети
Възстановяване на отводнителни съоръжения
Осигуряване комфорта на пътуващите
Гарантиране на носимоспособността на настилката;
Удължаване на експлоатационния живот на пътя;
Безопасност при организация на движението.