Реконструкция и рехабилитация на пътища в Община Гулянци, който включва обектите: 1. Реконструкция и рехабилитация на път PVN 2024 /III – 118, Гулянци – Комарево/ Крета- /III-1106/; 2. Реконструкция и рехабилитация на път PVN 3021/II – 11, Гулянци – Никопол/Милковица – Шияково/III-1106/; 3. Строителство, реконструкция и рехабилитация на път PVN 3023/III-118, Гулянци – Комарево/-/II-11/

Възложител – Община Гулянци
Общинските пътища PVN 3023, PVN 3021 и PVN 2024 осигуряват пряка връзка на селата Крета, Шияково и Милковица към републиканските пътища II-11, III-118 и III-1106 без влизане в общинския център Гулянци. Обектът обхваща извън селищна територия по пътища PVN 3023 и PVN 2024 и преминаване извън селищна територия между селата Шияково и Милковица, и по съществуващи улици в селата Шияково и Милковица по път PVN 3021.
Общата дължина на първи участък е 4 823,11 м, на втори 3 294,21 м и на трети 2 633,91 м при предложеното геометрично решение.
Проектът има за цел да осигури:
Проектно и технологично решение, обезпечаващо технически параметри, съгласно действащата нормативна база;
Подобряване на транспортно – експлоатационните качества и носимоспособността на настилката;
Разработването на проектни решения за осигуряване на оптимално отводняване ;
Разработване на временна и постоянна организация на движението, съобразена с необходимите ремонтни работи и характера на движението.