Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN1186 – от Телиш до граница общ. (Червен бряг-Долни Дъбник), посока Садовец и път LOV2096 от /Граница общ. (Луковит-Червен бряг) при Садовец-Ъглен до Ракита. За кандидатстване по програми финансирани с европейски средства

Подобект 1: „Реконструкция и рехабилитация на общински път LOV2096 от /Граница общ. (Луковит-Червен бряг) при Садовец-Ъглен до с. Ракита/“

Възложител – Община Червен бряг
Проекта е реконструкция на участък от съществуващ автомобилен път LOV2096 с дължина от около 3200м., това е връзка за обслужване автомобилния транспорт за с. Ракита, както и от Телиш през Ракита за връзки с път Е772 – София – Варна при „Боаза“ и пътищата в Община Угърчин, Плевен и Ловеч. От Телиш през Ракита, общините Червен бряг, Бяла Слатина, Кнежа, Мизия, Оряхово и Искър се свързват чрез връзката Писарево – Горен Дъбник – Телиш с Угърчин, Плевен и Ловеч, както през направлението Телиш – Садовец, така и по този път. Поради тези обстоятелства, разглежданият път е натоварен и използван за междуселищен транспорт. Трасето е извън регулацията на населените места.
Проектът има за цел да осигури:
Проектно и технологично решение, обезпечаващо технически параметри и равност на пътната настилка, съгласно действащата нормативна база за проектиране на такава пътна връзка.
Максимално използване на съществуващата пътна настилка
Разработването на проектно решение за осъществяване на оптимално отводняване на пътното платно. Настоящият проект има за цел спазвайки изискванията на нормативните документи по отношение конструкцията на пътното платно, при това по най-икономичен начин да оптимизира ситуацията и нивелетата, която да осигури минимален разход на СМР и средства при бъдещата реконструкция.

Подобект 2: Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN1186 – от Телиш до Граница общ. (Червен бряг-Долни Дъбник), посока Садовец

Възложител – Община Червен бряг
Проекта е реконструкция и рехабилитация на участък от съществуващ автомобилен път PVN1186 участък с дължина около 2825 м., това е връзка за обслужване автомобилния транспорт между с. Телиш и с. Садовец с връзки за път Е772 – София – Варна при „Боаза“, и пътищата в Община Долни Дъбник, Угърчин, Плевен и Ловеч. Пътят през с. Телиш е единствената връзка на общините Червен бряг, Бяла слатина, Кнежа, Мизия, Оряхово и Искър с Долни Дъбник, Угърчин, Плевен и Ловеч, главно през направлението с. Девенци – Телиш. Поради тези обстоятелства, разглежданият път е много натоварен. Трасето е извън регулацията на населените места.
Проектът има за цел да осигури:
Проектно и технологично решение, обезпечаващо технически параметри и равност на пътната настилка, съгласно действащата нормативна база за проектиране на такава пътна връзка.
Максимално използване на съществуващата пътна настилка
Разработването на проектно решение за осъществяване на оптимално отводняване на пътното платно.
Настоящият проект има за цел спазвайки изискванията на нормативните документи по отношение конструкцията на пътното платно, при това по най-икономичен начин да оптимизира ситуацията и нивелетата, която да осигури минимален разход на СМР и средства при бъдещата реконструкция.

Подобект 3: Рехабилитация Северен обходен път PVN 2193 /Маркова могила – V-ти кв./ гр. Червен бряг, км 0+000 до км 3+238.55

Възложител – Община Червен бряг
Проекта е част от транспортната система в гр. Червен бряг – открит път от V-ти квартал до вилната зона с дължина 1605м., който след подлеза под ж.п. линията София -Варна преминава през урбанизираната вилна зона с дължина 1634 м. и се намира северно от центъра на гр. Червен бряг. Трасето на обекта е основна транспортна артерия за V-ти квартал, за гр. Червен бряг и за община Червен бряг, по нея се осъществява достъпа до голяма част от обработваемата земя на жителите на града, по нея се достига и до вилната зона на град. Този път е и основната възможност за пътуване на жителите на града в посока Плевен, Русе, Варна при потенциалното прекъсване на движението по републиканския път III-306 (I-3-Радомирци-Рупци-Червен бряг).
Проектът има за цел да осигури:
Максимално използване на съществуващото трасе с оглед да не се извършват отчуждавания на част от имоти;
Максимално използване на съществуващата пътна настилка
Ефективно отводняване