Project Description

Поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община – III зона, включваща райони „Люлин“, „Връбница“, „Възраждане“ и „Илинден

Предметът на обекта e текущ ремонт и поддържане на пътните настилки /в т.ч. и тротоарите/ на всички улици, общински пътища и републикански пътища /съгласно споразумителен протокол между Столична община и Агенция Пътна инфраструктура/ в границите на Столична община, текущ ремонт и поддържане на пътните съоръжения – мостове, пасарелки, водостоци и пешеходни подлези на територията на Столична община – ІII зона с обхват както следва: Райони „Люлин“, „Връбница“, „Възраждане“ и „Илинден“.
Обектът на работата включва изпълнение на превантивно поддържане, текущо /рутинно/ поддържане, ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации, както и доставка и влагане на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и строителни продукти, извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания и отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка.
Поддържането на пътищата включва комплекс от дейности и системни грижи за осигуряване на необходимите условия за непрекъсната безопасна и нормална експлоатация на пътя, за предпазване на пътищата от преждевременно износване, за охрана, за осъществяване на мерките за защита на пътните съоръжения и принадлежности, както и за реда за водене на техническата отчетност на пътищата.

Превантивно поддържане – включва следните основни видове дейности:
– затваряне на повърхностни пукнатини по повърхността на пътната настилка;
– възстановяване носещата способност на пътната основа чрез студено рециклиране;
– полагане на нов износващ пласт (пренастилане);
– пренастилане на тротоарни настилки с унипаваж и/или асфалтобетон;
– направа на повдигнати пешеходни пътеки и изкуствени неравности;
– възстановяване на износващия пласт на пътната настилка чрез горещо рециклиране;
– провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията на пътните принадлежности (пътни знаци, стоманени предпазни огради, парапети, и др.);
– ремонтни и възстановителни работи по конструкцията на пътните съоръжения.

Текущо поддържане – включва следните основни видове дейности:
– почистване и отстраняване на отделни малки повреди по пътното платно;
– ремонт на отделни разрушения по пътното платно – дупки, пукнатини, пропадане, обрушени ръбове и др.;
– отстраняване на отделни деформации – вълни, коловози и други неравности;
– почистване и отстраняване на отделни малки повреди по тротоарните настилки;
– ремонт на отделни разрушения по тротоарните настилки – дупки, пукнатини, пропадане;
– отстраняване на отделни повреди по повдигнати пешеходни пътеки и изкуствени напречни неравности;
– ракордиране и/или възстановяване на разрушени отводнителни съоръжения – улични оттоци, ревизионни шахти, отводнителни тела при повдигнати пешеходни пътеки и канавки;
– ремонт и запълване на фуги на пътни съоръжения;
– почистване и/или възстановяване на берми, укрепителни и подпорни стени и други укрепващи съоръжения;
– почистване на водостоци, мостове и техните отвори от кал и наносни материали;
– боядисване на стоманени конструкции на мостове, парапети, еластични огради, елементи на пътни знаци, направляващи стълбчета и др.;
– подравняване, профилиране, почистване и оформяне на банкети на отделни места;
– геодезическо заснемане и нанасяне в програмата за база данни на СО всички ремонти по пътните и тротоарните настилки.

Ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации – извършват се аварийно-възстановителни работи, целящи незабавно възстановяване на минимално ниво на обслужване след възникване на аварийни ситуации (пропадания, срутвания, изравяния, разрушение на мостови съоръжения, и др.).