Основен ремонт на „Път III 1003 Рударци- Кладница“

Договор с агенция „Пътна инфраструктура“
Строителна компания „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД подписа договор за изпълнение на обект :„Основен ремонт на обект: Път III 1003 “Рударци- Кладница“ от км 0+000 до км 9+339.20=9+200“ с АГЕНЦИЯ „ ПЪТНА ИНФРАСТРАСТРУКТУРА“

Участъкът е с дължина 9339,20 м, като 4868,80 м от него преминават в населените места: с. Драгичево – 762,13 м, с. Рударци – 2778,99 м и с. Кладница – 1327,68 м. Началните 3000 м преминават в равнинен терен, а останалите 6330 м в тежък високопланински терен.

Последния ремонт в подучастъка от 3+700 до км 5+600 е изпълняван през 1982 г. Други машинни частични преасфалтирания са правени от община Перник, тъй като до 1998 г. пътя е общински. Изпълнението на обществената поръчка се финансира от държавния бюджет, програма „Основен ремонт“ на Агенция „Пътна инфраструктура“.

В рамките на проекта ще бъде извършен основен ремонт, който включва: подготвителни работи; земни работи; изграждане на пътна конструкция, включително изграждане на тротоари в населените места и банкети; отводняване; големи мостови съоръжения и водостоци; поставяне на вертикална сигнализация и полагане на хоризонтална маркировка.

Изпълнени са по-голямата част от дейностите. Ремонтирани са два броя големи съоръжения на обекта. Извършено е студено рециклиране на пътната настилка в някои участъци. Пътната настилка е ремонтирана изцяло, положени са асфалтови пластове съгласно проекта.

Ремонтирани са изцяло тротоарите в населените места, в някой участъци те са бетонови а в други асфалтови.

Направено е отводняване посредством отводнителни бордюри.

Монтирани са нови ограничителни системи.

Срок за изпълнение: 18 месеца.