Околна среда

Дружеството притежава сертификат БДС EN ISO 14001 : 2005 и успешно е разработило и внедрило системата за управление по отношение на околната среда. Внедряването на система за управление на околната среда демонстрира загрижеността на организацията за намаляване на глобалното замърсяване чрез контролиране на влиянието, което оказва върху околната среда със своите действия и услуги.

От изключително значение е способността на организацията да предвижда и посреща нарасналите екологични очаквания и да осигури съответствие на националните и международни изисквания. Създали сме подходяща екологична политика, която включва постоянно подобряване и предпазване от замърсяване. Дружеството се стреми към установяване на законодателните изисквания и екологичните аспекти свързани с дейностите и услугите на организацията. Приоритет за нас е усъвършенстване на управлението и обучение на персонала за запазване на околната среда, определяне на ясни отговорности и роли. Стремим се към осигуряване на екологично планиране чрез пълно обхващане на дейностите.