Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположена на територията на Община Костинброд

Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект:
„Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположена на територията на Община Костинброд, вкл. съпътстващата инфраструктура“.
Предвижда се изграждане на инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък с капацитет 20 997 т. и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък с капацитет 5078 т.
Реализацията на проекта ще подпомогне и изпълнението на задължението на България като държава – членка на ЕС, произтичащо от чл. 6 от Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци, за приемането на мерки да се депонират само отпадъци, които вече са били третирани. С реализация на проекта РСУО Костинброд ще изпълнят целите по чл.31, ал.1, от ЗУО.

Срок за изготвяне на работен проект – 70 календарни дни.
Срок за изпълнение на СМР, включително доставка, монтаж и пуск на съоръженията, оборудването и техниката за инсталациите – 480 календарни дни