Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за рекултивация на сметище за битови отпадъци на територията на община Симитли

Възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ
Изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ „СИМИТЛИ ИНЖЕНЕРИНГ 2020“
„Нивел строй“ ЕООД – 77 % – изпълнява Техническа рекултивация
Срок:
– Техническа рекултивация: 6 (шест) календарни месеца
– Биологична рекултивация: 2 (два) календарни месеца
Дата на откриване на строителната площадка: 20.01.2021 г.
Договор № 2/ 26.06.2020 г.
Констативен Акт обр.15 от 30.03.2021 г за установяване годността за приемане на строежа
Фаза на изпълнение: ПРИКЛЮЧИЛ