Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположена на територията на Община Сливница“, включително съпътстващата инфраструктура

Проекта се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Околна среда 2014-2020“ и включва следните дейности:
1. Изготвяне на Работен проект за изграждане на инсталацията.
2. Извършване на СМР, свързани с изграждане на компостираща инсталация
за разделно събрани зелени отпадъци.
3. Осъществяване на авторски надзор.
4. Доставка на необходимото за въвеждане в експлоатация на инсталациите
оборудване, съгласно представеното Прединвестиционно проучване.
Общият срок за изпълнение на обекта е 400 календарни дни.