Инженеринг на Обект „Компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразградим отпадък“, разположена на територията на Община Своге

Проекта се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ . Проекта включва изготвяне на Работен проект за изграждане на компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразградим отпадък на териториятая на община Своге, изготвяне на комплексен доклад за съответсвие и съгласуване с всички институции, на коянто база ще бъде издадено Разрешение за строеж, Извършване на строителни и монтажни работи и авторски надзор.
Общият срок за изпълнение на обекта е 70 дни за проектиране и 480 дни за изпълнение на СМР дейности.