Инженеринг за рехабилитация на ул. „Освобождение“, кв. Тева, гр. Перник

На 14.04.2022 г. се откри строителната площадка на обект: „Инженеринг за рехабилитация на ул. „Освобождение“,
кв. Тева, гр. Перник“ с Възложител община Перник.
Улица „Освобождение“ е основна пътна връзка на кв.Тева със западната и централната част на гр.Перник, с кв.Изток и гр. София. Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества, носимоспособността на съществуващата настилка и уличното тяло, с цел осигуряване на условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и удължаване експлоатационния живот и подобряване на отводняването на улицата. Предвижда се и подмяна на съществуващият водопровод и осветителните тела на уличното осветление.