Project Description

Инженеринг за рекултивация на сметище за битови отпадъци на територията на община Симитли

С изпълнението на проекта се цели рекултивацията на терен с площ 25 985 кв.м.
Дейностите, които ще изпълним са :
Проектиране и изготвяне на Работен проект – за срок от 30 дни;
Строителство / Техническа рекултивация /- за срок от 6 месеца;
Строителство / Биологична рекултивация/ – срок 36 месеца;
Авторски надзор – през целият период на изпълнение