Project Description

Инженеринг за рекултивация на сметище за битови отпадъци на територията на община Симитли

С първа копка на 21.01.2021 година започна изпълнението на проекта за „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за рекултивация на сметище за битови отпадъци на територията на община Симитли“ от ДЗЗД „СИМИТЛИ ИНЖЕНЕРИНГ 2020“ .
Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД е със статут на водещ партньор в обединение „СИМИТЛИ ИНЖЕНЕРИНГ 2020“ . Изпълнението на проекта включва следните дейности: проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор.
Проектиране , изготвяне на работен проект;
Рекултивация , с която се цели възстановяването на нарушеният терен в местността „Джоов андък“ и връщането му в съответствие с екологичните условия и ландшафта в района. Рекултивацията е двуетапен процес.
Техническа рекултивация , която включва почистване, подготовка, и подравняване до крайно оформяне, както и полагане на хумусен почвен слой върху повърхността, като се добавят подходящи „подобрители“. Дейностите при този етап целят оформянето на релефа за бъдещо ползване на нарушените терени.
Биологичната рекултивация ще започне след приключването на техническата рекултивация и ще бъде извършена в срока на дълготрайността на проекта. Целта на биологичната рекултивация е възстановяване на продуктивността на нарушените терени, чрез възстановяване на растителната покривка. Ще бъдат изпълнени противоерозионни , геозащитни и други дейности от подготовката на почвата за засяване на тревни смески, фиданки, цветя, мелиорации на почвата и отделни грижи за растителността до трайното и настаяване на терена.