Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на СУ „Христо Ботев“, ведно с прилежащото дворно пространство в гр. Ихтиман, община Ихтиман

Възложител – община Ихтиман
Обектът включва изпълнение на строително-монтажни работи от образователната инфраструктура на гр. Ихтиман, а именно:
Реконструкция и ремонт на сградата на СУ „Христо Ботев“;
Вертикална планировка;
Прилежащо пространство;
Озеленяване и доставка на растителност за дворното пространство;
Доставка и монта на фотоволтаична система