Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Нова Загора

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД като водещ партньор в ДЗЗД „АКВА НОВА 2020“ подписа договор с „Водоснабдяване и канализация Сливен“ ООД за “ „Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на гр. Нова Загора, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“
Проектирането и авторският надзор е възложено на екипа на „БИ ЕНД ДЖЕЙ ГРУП” ЕООД

Реализирането на проекта ще доведе до подобряване качеството на живот на населението чрез осигуряване на здравословна и благоприятна среда, както и устойчиво развитие, опазване и подобряване състоянието на водните ресурси в обособената територия на „ВиК – Сливен” ЕООД.
В обхвата на проекта са включени:
• „Реконструкция на помпените станции – Подмяна на помпени агрегати .
• „Ремонт – подмяна на тръбните връзки в сухите камери на резервоарите .
• „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Нова Загора .
• „Изграждане и реконструкция на канализационна мрежа в агломерация Нова Загора – гр. Нова Загора“.
• Предвидени мерки за ефективност за водоснабдителната система на гр. Нова Загора. Те включват изграждане на 16 бр. водомерни шахти с 16 разходомерa за измерване на налягане и отчитане чрез GPS инсталация. Предвижда се и монтиране на водомери на сградните водопроводни отклонения .

Изпълнението на проекта ще допринесе за постигането на специфична цел 1 „Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси“ на приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС).

Очакваните резултати от изпълнението на проекта по процедурата са:
• Подобряване на водоснабдяването, намаляване на загубите на вода и изпълнение на задължения по Директива 98/83/ЕО.
• Повишаване на жизнения стандарт на населението и гостите на населеното място, чрез доизграждане на канализационна мрежа, както и подобряване качеството на ВиК услугите, чрез предоставяне на услугата „събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води“;