Project Description

Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Нова Загора

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД като водещ партньор в ДЗЗД „АКВА НОВА 2020“ подписа договор с „Водоснабдяване и канализация Сливен“ ООД за “ „Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на гр. Нова Загора, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“
Проектирането и авторският надзор е възложено на екипа на „БИ ЕНД ДЖЕЙ ГРУП” ЕООД