Изграждане на детски площадки в гр. Перник

Изграждане на детски площадки в кв.”Изток”, гр. Перник” и детски площадки в кв „Твърди ливади”, в Централна градска част и в кв. „Ралица”, гр. Перник
Възложител – Община Перник

Предмет на поръчката – Предвижда се изграждане на детска площадка с доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел. Детската площадка ще бъде оградена с предпазна ограда от дървени елементи. Покритието на детската площадка ще бъде от ударопоглъщаща настилка от гумирани плочи. Ще се осигури възможност най-малко 50% от заниманията да са достъпни и за ползватели с увреждания.

За детската площадка в кв. „Ралица“ ул. „Стара планина“ се предвижда изграждане на подпорна стена по южната страна на площадката. Предвижда се връзка с прилежащите тротоари посредством алеи и стълби. Поне една от тези връзки ще бъде достъпна за ползватели, включително за хора с увреждания. Засенчването на площадката ще бъде подсигурено от нови улични дървета по южната граница на имота.