Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Роман, община Роман- зелени площи до ул. “Малък Искър

Възложител – Община Роман
Основни цели при разработването на проекта са подобряване качеството на градската среда и комфорта на обитаване разширяване на рекреационния и екологичния комфорт, чрез устойчиво и балансирано ползване на ресурсите му на всички нива- социални, градоустройствени, ландшафтно-устройствени, екологични и финансово-икономически, съгласно нуждите на жителите. Акцента е поставен върху цялостната концепция, свързана с преосмисляне ролята на междублоковите пространства, като част от живота на местната общност
Проекта цели да подобри качеството на градската среда и комфорта на обитаване:
Създаване на условия за отдих и беседи съобразени възможностите на територията,
Реконструкция на зелените площи и създаване на различни открити и закрити пространства, подобряване на обемно-пространственото въздействие на растителността в съответствие с екологичните и климатични условия.
Осигуряване на достъпна среда на хората в неравностойно положение и майки с колички;
Създаване на условия за детска игра;
Създаване на идентичен облик и усещане на принадлежност, чрез прилагане на интегриран подход, като обектите на интервенция са решени чрез използването еднакви материали и сходни пространствени оформления. Създадени са композиционни и дизайнерски решения за разнообразяване на съществуващата унификация в градската среда и създаване на разпознаваем индивидуален облик на отделните й елементи.