Извършване на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция на улици „Славяни“, „Липа“ и „Гюрица“ в гр.Сапарева баня, община Сапарева баня.

Периодът на изпълнение на строително – монтажните работи на обекта е от подписване на Протокол, образец 2а за откриването на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво от дата 25.06.2020 г. до подписване на Констативен акт, образец 15 за установяване годността за приемане на строежа от дата 15.06.2021 г.
В рамките на договора “НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД е изпълнило качествено и в срок изкопни, насипни, асфалтови работи, нови тротоари и бордюри, постоянна организация на движение на следните улици в град Сапарева баня – ул.“Гюрица“, ул. „Липа“ и ул. „Славяни“. Строително – монтажните дейности са извършени с много добро качество и в съответствие с нормативните изисквания. Всички дейности по изпълнението на Договор № 1 от 09.01.2020г. са изпълнени в определения срок и качество, съгласно изискванията на Възложителя.
Строежите представляват реконструкция на улици „Славяни“, „Липа“ и „Гюрица“ в град Сапарева баня, община Сапарева баня.
Улица „Славяни“ е с дължина на реконструкцията 470 м. Улица „Липа“ е с дължина на реконструкцията 933,08 м. Улица „Гюрица“ е с дължина на реконструкцията 185,59 м.
Обекта е приет без забележки с Констативен акт, образец 15 за установяване годността за приемане на строежа от дата 15.06.2021 г.,
Протокол за установяване на годността за ползване на строежа от 16.11.2021 г. и Разрешение за ползване № ДК-07-КН-24/18.11.2021 г.