Извършване на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност

Извършване на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в изпълнение на проект „Повишаване на енергийната ефективност в сгради от важно социални значение в община Дупница
Възложител – Община Дупница

Предмет на поръчката – В рамките на изпълнението на проект: „Повишаване на енергийната ефективност в сгради от важно социално значение в Община Дупница“ се цели постигането на следните основни резултати:

1. Изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност в следните сгради: Детска Ясла Пролет; 2.ОУ „Кирил и Методий“, 3.ОУ „Климент Охридски“; 4.ПГ „Христо Ботев“;5.СОУ „Паисий Хилендарски“; 6.МБАЛ „Св. Иван Рилски“; 7.ОДЗ „Таушаница“; 8.ОУ „Евлоги Георгиев“;9. ОУ „Неофит Рилски – въвеждането на мерките са основно подмяна на котли и горелки с цел газификация;

2. Намаляване на и емисиите на CO2 след въвеждане на мерките във всеки от обектите;

3. Увеличение на спестената енергия в MWh/годишно след въвеждане на мерките във всеки от обектите.

Проектът се изпълнява чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм в рамките на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, процедура BG04-02-03.