Project Description

ИГТ – Дупница

„Инженеринг, включващ изготвянето на работен проект за ремонт на съществуваща и изграждане на нова улична мрежа, полагане на нови пътни и тротoарни настилки, шахти и нови бетонови бордюри, изграждане на светофарна уредба и 13 спирки за нова автобусна линия в гр. Дупница, изпълнение на предвидените в проекта строително – монтажни работи и осъществяване на авторски надзор по време на строителството“

Възложител: ОБЩИНА ДУПНИЦА
Изпълнител: ДЗЗД „ИГТ – ДУПНИЦА“
„Нивел строй“ ЕООД – 89 % – изпълнява СМР
Срок: 180 календарни дни