ИГТ – Дупница

Обект: „Инженеринг, включващ изготвянето на работен проект за ремонт на
съществуваща и изграждане на нова улична мрежа, полагане на нови пътни и
тротoарни настилки, шахти и нови бетонови бордюри, изграждане на
светофарна уредба и 13 спирки за нова автобусна линия в гр. Дупница,
изпълнение на предвидените в проекта строително – монтажни работи и
осъществяване на авторски надзор по време на строителството“

Възложител: ОБЩИНА ДУПНИЦА
Изпълнител: ДЗЗД „ИГТ – ДУПНИЦА“
„Нивел строй“ ЕООД – 89 % – изпълнява СМР
Срок: 180 календарни дни
Договор № РД09-835/ 20.09.2018 г.
Удостоверение за въвеждане в експлоатация: № 40/ 23.08.2019 г.
Фаза на изпълнение: ПРИКЛЮЧИЛ