Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Кула

Целта е изпълнение на Техническа и Биологична рекултивация с която се цели възстановяване на компоненти на околната среда засегнати от дългогодишната експлоатация на сметището с площ 18,3 дка.
Техническата рекултивация включва извършване на СМР и монтаж на всички предвидени в работния проект изолационни слоеве и отводнителни, закотвящи съоръжения, инсталации за срок от 182 дни.
Биологичната рекултивация включва извършване на необходимите мероприятия след приключване на техническата рекултивация и включва комплекс от агротехнически и агрохимически мероприятия за създаване на условия за затревяване за срок от 60 дни, след изпълнение на техническата рекултивация.