Project Description

Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Роман

При изпълнението на проекта ще се извърши техническа рекултивация на терен определен за депо е с площ 9 650,00 за срок 90 дни;
Вертикална планировка -предвижда извършване на основната дейност по събиране, предепониране на място и оформяне на сметищното тяло. Биологична рекултивация на площ от 13,93 дка за срок 3 години.