Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Роман

Възложител – Община Роман
Обекта е разположен в имот с ПИ 22023.89.55 в Местност „Вълчов Дол“, землище на с.Долна Бешовица, общ. Роман, обл. Монтана. Вследствие на разрастване на депото(сметището), то е заело площи от съседните имоти. Депото е в експлоатация от 1981г., капацитета му е изчерпан, не се изпълнява никакво третиране на отпадъците, като компостиране или сортиране на отпадъците разположени на обща площ от 13 934 м2. След закриване и рекултивация на теренът, ще може да се използва за други цели от Община Роман. От града се генерират и изхвърлят предимно смесени битови отпадъци от домакинствата и по-малко биоразградими отпадъци, докато в селата отпадъците са предимно от органичен произход. Незначителен е делът на опасните отпадъци от домакинствата: батерии, лекарства, луминесцентни лампи, акумулаторни батерии и др.. През зимния период голям дял от отпадъците е сгурия.