ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ И СТАРТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, НА ОБЕКТ „ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР N II, ОТ РШ138 ДО КПС1“, ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, ГР. ВИДИН”.

Церемонията се проведе на 10.08. 2023 г. от 11:00 часа, в присъствието на: кмета на Община Видин д-р Цветан Ценков, Управителят на „ВиК – Видин“ ЕООД инж. Илко Илиев, представляващия изпълнителя ДЗЗД „ДУНАВ 2022“ – инж. Йордан Йорданов с членове в обединението „Нивел Строй“ ЕООД, „Аква Темпус“ ООД и „Евро Еко Билд“ ЕООД, медии и други.

Главен канализационен колектор II е с дължина около 1,5 km – от РШ 138 до КПС 1, и отвежда над 35% от отпадъчните води от територията на гр. Видин и реконструкцията на участък от този колектор е приоритетна мярка за нормалната работа на системата.

Канализационната мрежа на града е смесена и помпажна, изпълнена с каменинови, бетонови, стоманобетонови (70,3%), стоманени, HDPE, PVC и стъклопластови тръби, с кръгъл, устообразен и яйцевиден профил, с диаметри ф200 –ф2400/1520 mm, канализационни отклонения – 4454 броя, с диаметри ф100 – ф300 mm, Средната възраст на тръбите е 30 – 50 години.

Стоманобетоновите тръби, в този участък, са с диаметър ф2400/1520 mm, частично разрушени и разместени, с намалена проводимост и обратни наклони, което сериозно нарушава нормалното функциониране на голяма част от канализационната мрежа на гр. Видин.

Реконструирането на канализационния колектор е основно благоустройствено мероприятие, което ще осигурява необходимите санитарно-хигиенни условия и удобства за бита, трудовата дейност и отдиха на населението. Резултатът от изпълнената реконструкция, затруднената експлоатация на канализационната мрежа, ще бъде подобрена, а проблемите с тръбните участъци ще бъдат елиминирани.